Polityka prywatności - Axcess Financial Poland
zamknij [x]
pożyczki supercredit.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności.

AXCESS
Szybkie i tanie pożyczki!

Polityka prywatności

Axcess Financial Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-829), ul. Taneczna 18 jako właściciel serwisu www.axcess-poland.pl (zwanego dalej Serwisem) dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Serwis. Zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie Danych Osobowych może mieć miejsce w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Serwis, w szczególności w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umów. Wyrażenie jej jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Axcess Financial Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. W takim wypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie Danych Osobowych niezbędnych do świadczenia usługi przez Serwis oraz – o ile to będzie konieczne – o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Użytkownikowi zostaną też przekazane informacje wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy prawa. Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich Danych Osobowych. Korzystanie z Serwisu www.axcess-poland.pl wymaga akceptacji Polityki Prywatności i jej zasad. Jednocześnie Axcess Financial Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Spółką), która zarządza stroną www.axcess-poland.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualna wersja Polityki Prywatności wraz z datą ostatniej aktualizacji jest zawsze dostępna w Serwisie.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail informacja@axcess-financial.com.

W Axcess Poland dbamy o Twoją prywatność.

 

Informacje o użytkowniku i ich pozyskiwanie

Strona umożliwia skontaktowanie się ze Spółką poprzez wypełnienie przygotowanego specjalnie do tego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania Danych Osobowych, które są używane przez do kontaktu Spółki z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Dane Osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody oznaczające zaakceptowanie klauzuli:

”Wyrażam zgodę, aby podane przeze mnie dane osobowe były przetwarzane przez Axcess Financial Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tanecznej 18 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych, prawie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zostałem(am) również poinformowany(a), że administratorem moich danych osobowych będzie spółka Axcess Financial Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa”

Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W tym celu należy się skontaktować z przedstawicielem Serwisu poprzez adres mailowy: informacja@axcess-financial.com lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej, lub poprzez inną formę kontaktu.

 

Udostępnianie i powierzanie do przetwarzania zebranych danych osobowych

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Spółki, gdy jest to niezbędne w celu wykonania umowy (np. firmom kurierskim, windykacyjnym, Biurom Informacji Gospodarczej), dla wewnętrznych celów statystycznych, ulepszania usług świadczonych przez Spółkę, celów marketingowych, w tym przesyłania tzw. newsletterów, jak również ewentualnej weryfikacji wiarygodności i wypłacalności Użytkownika, który zamierza zawrzeć ze Spółką umowę, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. lub w innych biurach informacji gospodarczej.

Spółka zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania i nieużyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez Spółkę jako dane poufne. W zależności od rodzaju usługi dane użytkowników mogą zostać ujawnione przedstawicielom Spółki oraz spółkom w ramach grupy kapitałowej w celach związanych z obsługą danego zgłoszenia oraz w celu udzielania użytkownikowi informacji o oferowanych produktach.

Nie będą one przetwarzane przez Spółkę dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę na inny zakres czasowy.

 

Obsługa Cookies (Ciasteczka)

W celu indywidualizacji Serwisu dla danego Użytkownika oraz prowadzenia analiz statystycznych korzystania z Serwisu, niektóre jego obszary mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do danej operacji. Pozwalają one na przeglądanie Użytkownikowi w przeglądarce internetowej i przechowywanych informacji o stronach, które odwiedził. Te pliki nie służą do przetwarzania danych osobowych, nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, ale tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te są danymi całkowicie niezwiązanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla jego Użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Użytkownik może w każdym czasie odrzucić plik cookies, jeżeli umożliwia to jego przeglądarka, może to jednak utrudnić lub ograniczyć korzystanie z Serwisu, gdyż niektóre jego funkcje są dostępne wyłącznie przy ich użyciu. Ustawienie przeglądarki w sposób umożliwiający korzystanie z plików cookies przez Spółkę oznacza zgodę Użytkownika na takie działania.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi przez Spółkę odbywa się w sposób odpowiedzialny, zapewniający zachowanie poufności informacji chronionych, integralności danych, zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, zarówno w systemach informatycznych, jak i papierowych. Strona www.axcess-poland.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie. Oznacza to m. in., że Spółka spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przewidziane we właściwych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, a także w aktach wykonawczych do wymienionych ustaw. Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych."

Twoje dane są zawsze bezpieczne.

 
 
 
 
 
 
 
Zapoznałem się z niniejszymi klauzulami informacyjnymi i akceptuję ich treść
Pełna treść klauzul
Zamknij

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Axcess Financial Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa (dalej jako Axcess).
 2. Kontakt z powołanym przez Axcess Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail iod@axcesspoland.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest marketing usług własnych Axcess.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu.
 5. Podstawami przetwarzania danych są:
  • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia jednej lub większej ilości zgód (art. 6, lit a RODO);
  • podjęcie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki (art. 6, ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Axcess, w tym wynikających z ustaw wskazanych powyżej w niniejszej informacji (art. 6, ust. 1, lit. c RODO);
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Axcess w tym związane z oceną Pani/Pana zdolności kredytowej oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających zawarcia Umowy Pożyczki (art. 6, ust.1 lit. f RODO);
 6. Odbiorcy i kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych: Brak;
 7. Podane dane będą przechowywane do czasu:
  • wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Axcess;
  • wygaśnięcia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Axcess;
  • wycofania wyrażonej przez Panią / Pana zgody w odniesieniu do danych, na których przetwarzanie została ona udzielona.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, w stosunku do danych osobowych które Panią / Pana dotyczą, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody, przysługuje Pani / Panu prawo jej wycofania. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, w dogodny sposób, przy użyciu dostępnych środków komunikacji, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do wykonania usługi.
 
 
Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią
Pełna treść klauzuli
Zamknij

Zostałem poinformowany, że usługi, produkty finansowe i oferty Axcess Financial Poland sp. z o.o. są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich i oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
Pełna treść klauzuli
Zamknij

Klient, zgodnie z art. 4 i 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego – Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji o usługach, produktach finansowych i ofertach Axcess. Niniejsza zgoda jest dobrowolna. Klient został poinformowany o prawie odwołania powyższej zgody w każdym czasie.
 
Szybka decyzja
Wnioski rozpatrujemy błyskawicznie, a pieniądze wysyłamy natychmiast przy użyciu szybkich przelewów, co sprawia, że pieniądze możesz otrzymać nie tylko tego samego dnia, ale w ciągu dosłownie kilku minut!
Bez formalności
Wymagamy tylko konta w banku, telefonu komórkowego i stałego dochodu.
Bezpieczeństwo
Działalność w zakresie udzielania pożyczek regulowana jest przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.